دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 
EnAr

معاون آموزشی

حسین نورانی
مرتبه: دانشیار
رشته: حسابداری
ایمیل: h.noorani@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف