دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 فرشته صادقی کارشناس گروه مدیریت صنعتی و دولتی فوق دیپلم
2 مجتبی اسدی کارشناس گروه حسابداری و اقتصاد لیسانس