معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

حسینیه مجازی

حسینیه مجازی

حسینیه مجازی

شب اول
«حسینیه مجازی»
بخش‌هایی از کتاب «نفس المهموم»
https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4212

شب دوم
«حسینیه مجازی»
بخش‌هایی از کتاب «نفس المهموم»

https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4222

شعر عاشورا
https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4223

شب سوم 

«حسینیه مجازی»
بخش‌هایی از کتاب «نفس المهموم»

https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4231

شعر عاشورا
https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4232

شب چهارم

«حسینیه مجازی»
بخش‌هایی از کتاب «نفس المهموم»

https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4234

شعر عاشورا

https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4239

شب پنجم

«حسینیه مجازی»
بخش‌هایی از کتاب «نفس المهموم»

https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4241

شعر عاشورا
https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/424

شب ششم

«حسینیه مجازی»
بخش‌هایی از کتاب «نفس المهموم»

https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4252

شعر عاشورا
https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4251

شب هفتم

حسینیه مجازی
بخش‌هایی از کتاب نفس المهموم
https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4259

شعر عاشورا
https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4258

شب هشتم

حسینیه مجازی
بخش‌هایی از کتاب نفس المهموم

https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4264

شعر عاشورا

https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4251

شب نهم

حسینیه مجازی
بخش‌هایی از کتاب نفس المهموم

https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4270

شعر عاشورا

https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4258

شب دهم

حسینیه مجازی
بخش‌هایی از کتاب نفس المهموم

https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4275

شعرعاشورایی

https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4242

شب یازدهم

حسینیه مجازی
بخش‌هایی از کتاب نفس المهموم

https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4279

شعرعاشورایی

https://www.hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/news/4263

 

49   0
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 2532
captcha