معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

 در تنظیم و معرفی برنامه موارد زیر را در نظر داشته باشید

1-رعایت تمام بندهای شیوه‌نامه اجرایی برنامه‌های فرهنگی الزامی است.

2-درخواست اجرای برنامه باید حداقل ده روز کاری قبل از اجرای برنامه ثبت شده باشد و به درخواستهایی که این بازه زمانی را رعایت نکنند ترتیبی اثر داده نخواهد شد.

برنامه‌های پیشنهادی انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی و تشکل‌ها   1402

zip,doc,docx,pdf

آیا برنامه قبلی را در سامانه society.dmsrt.ir ثبت کرده‌اید؟

فرم درخواست برگزاری برنامه انجمن علمی/کانون/تشکل اسلامی

 

 

اجرای برنامه ناظر به کدام نیاز فرهنگی جامعه است

. چنانچه در بین اسناد بالادستی سندی مرتبط با برنامه وجود دارد ذکر شود

عنوان برنامه:

*2-تاریخ  برگزاری

*4-نوع برنامه:

*3-اهداف و محورهای برنامه:

*5-مخاطبین برنامه:

تعداد تقریبی افراد شرکت کننده در برنامه

*8-ریز هزینه ها:

  - جمع کل بودجه پیشنهادی:

*6-نحوه تاًمین هزینه:

کمک خارج دانشگاه

*7-مدعوین/ مهمانان/ سخنرانان برنامه:

نام و نام خانوادگی:   

 میزان تحصیلات :        

 پست سازمانی :  

 شماره تماس:    

 آدرس:

*9-در صورت موافقت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با برنامه فوق کلیه مسئولیت اجرای برنامه با اینجانب ................می باشد.

نام و نام خانوادگی                                  

شماره تماس

captcha