معاونت فرهنگی و اجتماعی
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل تصویر
1 فاطمه گل علیزاده کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی دانشجوی دکتری 07633711049-14
2 مرتضی امانی کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی لیسانس 07633711049 داخلی 15