معاونت فرهنگی و اجتماعی
 
EnAr

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی

مرتضی امانی
تحصیلات: لیسانس
ایمیل:
تماس: 07633711049 داخلی 15
سوابق اجرایی

کارشناس حوزه حراست دانشگاه

شرح وظایف