معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مرتضی امانی کارشناس مسئول امور فوق برنامه لیسانس 07633711049 داخلی 15
2 مهرداد ساربانی کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی