معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

لیلة الرغائب

لیلة الرغائب

لیلة الرغائب

ﺍی ﻳﺎﺭ ﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﮔﺸﺘﻪ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ

ﺍی ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ

ﺍﻣﺸﺐ ﺯ ﺧﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﺍ می‌ﺧﻮﺍﻫﻢ

ﺍی ﺁﺭﺯﻭی ﺷﺐ ﺭﻏﺎﺋﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ

واحد رسانه بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان

@basij_hu

1   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 265
captcha