معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

افتتاح اولین نمایشگاه رویداد، کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر طرح کمند در دانشگاه هرمزگان