معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

مسابقات شطرنج انتخابی تیم دانشگاه برای مسابقات کشوری سال1401