معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

به همت کانون خلیج فارس بازدید علمی از تصفیه خانه بندرعباس انجام شد.