معاونت فرهنگی و اجتماعی
 
EnAr

برگزاری دوره آردوینو توسط انجمن علمی‌های برق و رباتیک