معاونت فرهنگی و اجتماعی
EnAr

کارشناس حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی/ مسئول دفتر

طاهره صادقی پور
تحصیلات: دانشجوی مقطع ارشد
ایمیل:
تماس: 07633711049- 07633711050- 07633711000 - داخلی 333 و366
سوابق اجرایی

کارشناس آموزشی، پژوهشی، اداری پردیس های خودگردان دانشگاه هرمزگان - از سال 89 تا سال 1397
کارشناس و مسئول دفتر دانشکده علوم انسانی - از سال 1397 تا فروردین ماه سال 1401

شرح وظایف