زبده ای از امور اداره برنامه ریزی آموزشی و نمرات

- برنامه ریزی و زمانبندی امور آموزشی در قالب تدوین تقویم آموزشی دانشگاه و ارجاع آن به شورای آموزشی دانشگاه برای تصویب.

- برنامه ریزی و زمانبندی تنظیم برنامه کلاسی و ابلاغ آن به دانشکده ها جهت اجراء.

- تدوین آیین نامه ها و شیوه نامه های  آموزشی و ارجاع آن به شورای آموزشی جهت تصویب.

- تدوین دستورالعمل ها و فرآیندهای امور آموزشی و ابلاغ آن به دانشکده ها جهت اجراء.

- نظارت بر حسن اجرای برنامه های درسی سرفصل های مصوب و مقررات آموزشی.

- بررسی و ارائه راههای اجرای هماهنگ، هنجارمند و مناسب مقررات و فرآیندهای آموزشی.

- توسعه و ارتقاء کاربست ظرفیت ها و امکانات سامانه رایانه ای جهت تسهیل و تسریع بیشتر امور آموزشی.

- آماده سازی سامانه رایانه ای برای انجام امور متنابه آموزشی از جمله ثبت نام حضوری و غیر حضوری دانشجویان ورودی جدید، انتخاب واحد، حذف و اضافه و...

- تعریف و پردازش مقررات آموزشی، برنامه دروس طبق سرفصل مصوب، کد رشته های تحصیلی، معادلسازی دروس، اطلاعات مربوط به اساتید، دانشجویان، کارشناسان و ارائه سطح دسترسی های لازم و رمز و کلمه عبور به آنان.

- استخراج گزارش های گوناگون از سامانه رایانه ای بمنظور مطالعه، بررسی و نظارت امور مختلف آموزشی.

- برنامه ریزی و پیگیری درخصوص ثبت بموقع نمرات امتحانات پایان نیمسال در سامانه رایانه ای.

- دریافت تاییدیه های لیست نمرات از دانشکده ها و انجام قفل نهایی نمرات امتحانات.

- ارسال گزارش نمرات اعلام نشده - پس از اتمام مهلت مقرر - به شورای آموزشی دانشگاه جهت اتخاذ تصمیم وفق مصوبات مربوطه در این خصوص.

- ثبت نمرات دروس در موارد خاص در سامانه رایانه ای از جمله نمرات میهمانی نیمسال یا دوره تابستانی، نمرات دروس پذیرفته شده در معادلسازی و...

- انجام امور مربوط به درخواست حذف پزشکی دانشجویان.