مدیران گروه آمار

  1. دکتر حسین زمانی از 92/8/18 تا کنون