معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
EnAr ورود 0

مدیر تحصیلات تکمیلی

فرزان رشیدی
مرتبه:
رشته: مهندسی برق
ایمیل: rashidi@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف