معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
EnAr

مدیر تحصیلات تکمیلی

فرزان رشیدی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی برق
ایمیل: f.rashidi@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف