معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
EnAr

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مصطفی ظهیری نیا
مرتبه: دانشیار
رشته: جامعه شناسی
ایمیل: zahirinia@hormozgan.ac.ir-mozan54@yahoo.com
تماس: 33711040-076
سوابق اجرایی

مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه هرمزگان از آذر1389 تاشهریور1390.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه هرمزگان از شهریور1390 تا مهر1392.
دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه هرمزگان از شهریور1390 تا آبان 1394.
عضو هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان از شهریور1390 تا آبان1394.
معاون طرح و توسعه دانشگاه هرمزگان از مهر1392 تا مرداد1393.
عضو هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان از 1393/5/13.
نماینده وزیر علوم و عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه آزاداسلامی استان هرمزگان از1393تاکنون.
عضو هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان هرمزگان از شهریور1397 تاکنون.
عضو هیات ممیزه دانشگاه هرمزگان و رییس کمیسیون تخصصی علوم انسانی از1399تاکنون.

شرح وظایف

- افزایش کیفیت در نظام آموزشی با ساختارسازی، تدوین شاخص ها و استانداردها، اعتبارسنجی، درجه بندی و رتبه بندی متناسب با نیازهای حال و طرح های توسعه استان در پرتو گام دوم انقلاب اسلامی.
- بازنگری رشته های دانشگاهی با تکیه بر بازار کار منطقه و آینده پژوهی.
- برنامه ریزی آموزشی منطبق با اهداف برنامه.
- ارتقای کیفیت آموزش و تعالی جایگاه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان.
- استفاده از اساتید مجرب دانشگاه های بین المللی با توجه به وجود بستر آموزش های مجازی.
- اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه.
- نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی.
- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.
- برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط.
- انجام امور مربوط به بورسیه ها، فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی آنها با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی.
- اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی.
- برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.
- برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی- آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی.
- برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز ، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین.
- اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی.
- برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه.
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.