آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

تائید ممیزی کیفی و ممیزی آزمونهای باقیمانده سموم دفع آفات کشاورزی آزمایشگاه مرکزی توسط اداره استاندارد استان هرمزگان

تائید ممیزی کیفی و ممیزی آزمونهای باقیمانده سموم دفع آفات کشاورزی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان توسط نمایندگان اداره استاندارد استان هرمزگان

بازدید توسط نمایندگان اداره استاندارد خانمها مهندس غلامی و مهندس سایبانی از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان جهت انجام ممیزی کیفی و ممیزی آزمونهای باقیمانده سموم دفع آفات کشاورزی در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان بعمل آمد و در نتیجه با توجه به توانمندی های این آزمایشگاه درخصوص همکاری در اجرای آموزش و برگزاری کارگاه های HPLC , GC-MS وICP  تصمیماتی اتخاذ گردید و مقرر شد اولین جلسه کارگاه تخصصی HPLC در محل آزمایشگاه مرکزی برای کارشناسان اداره استاندارد  برگزار گردد.

1   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 525
captcha