آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

کروماتوگرافی گازی –طیف سنج جرمی (GC-MS)

اندازه گیری و شناسایی ترکیبات فرار

 

توضیح:

ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﻧﺎﻟﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ، ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ دﺳﺘﮕﺎه GC-MS از دو ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ (GC) و ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﺟﺮﻣﯽ( MS) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

تجهیزات آزمون

کروماتوگرافی گازی Agilent 7890 B و مجهز به Auto injector و طیف سنج جرمی Agilent 5977 A

شرایط آزمون:

آنالیت های قابل حل در حلال های آلی و ترکیبات فراری که در اثر حرارت دادن تجزیه نشوند.

 

مسئول آزمون: خانم  رویا ملایی

2   2
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 6476
captcha