آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 رؤیاملائی برجهری کارشناس آزمایشگاه مرکزی- مسئول کیفی آزمایشگاه سم شناسی کارشناسی ارشد شیمی 33711027
2 فروغ رضوانی کارشناس آزمایشگاه مرکزی- مسئول فنی آزمایشگاه سم شناسی کارشناسی ارشد شیمی 33711027
3 احمدنور پالزوان کارشناس آزمایشگاه کارشناسی ارشد شیمی آلی 07633711027 ahmadnourpalezvan@gmail.com
4 زهرا رهروان کارشناس آزمایشگاه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 07633711027
5 ناصر فرهادی کارشناس آزمایشگاه کارشناسی ارشد شیمی آلی 07633711027 nfarhadi@hormozgan.ac.ir