آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

مدیر امور آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان

آرش قادری
مرتبه: دانشیار
رشته: شیمی
ایمیل: aghaderi@hormozgan.ac.ir
تماس: 33711027
سوابق اجراییشرح وظایف