آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

مدیر امور آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان

فائضه ثمری
مرتبه: دانشیار
رشته: شیمی
ایمیل: fsamari@hormozgan.ac.ir,fayezehsamari@gmail.com
تماس: 33711027
سوابق اجراییشرح وظایف