اداره رفاه:

اسماعیل جمالی زاده

-رئیس اداره رفاه دانشجویی

-مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

1- نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت نام وام های دانشجویی

2- نظارت بر انجام امور مربوط به صدور فیش شهریه خوابگاه

3- نظارت بر انجام امور مربوط به صدور دفترچه اقساط

4- نظارت بر انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان

5- نظارت بر انجام امور مربوط به وصول مطالبات حقوق صندوق رفاه

6- نظارت بر انجام امور مربوط به کار دانشجویی

7- نظارت بر انجام امور مربوط به بیمه حوادث دانشجویان

حسین اسلامی نیا

-کارشناس امور تسهیلات رفاهی

-مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

1- انجام امور مربوط به ثبت وام های دانشجویی

2- انجام امور مربوط به صدور دفترچه اقساط

3- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان

4- انجام امور مربوط به وصول مطالبات معوقه صندوق رفاه دانشجویان

5- انجام امور مربوط به بیمه حوادث دانشجویان

عاطفه صلح جو

-کاردان امور تسهیلات رفاهی

- مدرک تحصیلی کاردانی رشته نرم افزاز کامپیوتر

1- انجام امور مربوط به وام های دانشجویی

2- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان

3- انجام امور مربوط به تشکیل پرونده دانشجویان

4- انجام امور مربوط به صدور فیش تسهیلات دانشجویی

5- تنظیم و ارسال مکاتبات اداری