اهداف تربیت بدنی:

ورزش و تربیت بدنی می تواند وسیله ایی در جهت رسیدن به ارزشهای اخلاقی و معنوی اسلامی و همچنین اثرات مطلوبی بر تحصیل ، کاروتلاش و ارتباط حسنه بین دانشجویان ، کارکنان و مدیران داشته باشد.

 

شرح وظایف اداره تربیت بدنی

         توسعه ورزش دانشگاهی

          پیش بینی ، تهیه و نظارت برامکانات و تجهیزات ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان جهت تمرینات

          ارزشیابی کار دانشجویان در امور ورزش

          استفاده از نیروی مستعد دانشجویی بعنوان کاردربخش دانشجویی در برنامه ها و فعالیت های ورزشی

          برقراری ارتباط ورزشی و آموزشی با باشگاهها و دانشگاههای  سطح استان

          برگزاری کلاسهای داوری و مربیگری

          اجرای مسابقات درون دانشگاهی ( هفته خوابگاهها – هفته تربیت بدنی – جشنواره های ورزشهای همگانی و درون دانشگاهی )

          آماده سازی تیم های ورزشی دانشگاه جهت شرکت در مسابقات قهرمانی منطقه ایی و المپیاد دانشجویان سراسر کشور

 

شرح وظایف کارشناسان:

         اجرای فعالیت های فوق برنامه بمنظور ایجاد فضایی شاد و نشاط به دانشجویان

         نظارت بر انجام فعالیت های مختلف ورزشی

         نظارت بر کار دبیران و تعیین مربیان ورزشی

         تشکیل جلسات انجمن های ورزشی

         آماده سازی تیم های دانشگاه جهت شرکت در مسابقات منطقه ایی و المپیا ورزشی سراسر کشور

         برنامه ریزی جهت برگزاری اردوهای تفریحی ورزشی برای دانشجویان دختر و پسر

         برنامه ریزی و برگزاری مسابقات ورزشی برای هیات علمی و کارکنان دانشگاه و اعزام آنها

         بازدید مستمر از محیط های ورزشی خوابگاهها

         برنامه ریزی جهت تمرینات تیمهای ورزشی

         ارتباط و هماهنگی با کارشناسان ورزشی دانشگاههای دیگر همچنین با اداره کل ورزش وجوانان استان