ردیف  نام حوزه   شماره مستقیم  شماره فاکس

 

      

 

تلفن داخلی


 1  دفتر ریاست  33711075-76  3371077   362-370 

2

 روابط عمومی  33711015  33711015    

 3

 امور حقوقی  33711032  __       251

 4

 ادره حراست  33711016      311 

5

اداره حراست 33670721     311 

6

اداره حراست 33753406     311 

7

اداره حراست 33711070     311 

8

شاهد و ایثارگر 33711014  
283

9

دفتر نظارت و ارزیابی 33711056  
410

10

هسته گزینش 33339990     494-195-496 

1

دفتر معاون طرح و توسعه 33711078 33711027
348

2

دفتر برنامه بودجه 33711031  
328
3 کارشناسان دفتر برنامه بودجه 33711031
    317-325

4

مدیریت امور مالی 33711028  
 331
5 کارشناسان امور مالی ___     332

6

واحد شهریه 33711061     237 

7

اداره اموال 33711038     364 
8 مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی   33711038     305

9

دفتر امور فنی 33711057- 33711071  
203-304

10

مدیر امور اداری و پشتیبانی 33711029 33711030   344
11 معاون مدیر امور اداری و پشتیبانی ____
 ___   349
12 مدیر امور عمومی 33711059     341

13

کارشناس اداری 33711060      
14 رئیس اداره کارگزینی       346

15

کارشناسان اداره کارگزینی 33711047  
320-345-338

16

دبیرخانه مرکزی 33711079  
 321

17

تلفن خانه مرکزی 33711000-11      0
18 تدارکات ____ __   329

19

مدیر مجتمع بصیرت 33753366      

1

دفتر معاونت آموزشی 33711040 33711039
353-355

2

تحصیلات تکمیلی 33711041     305

3

مدیریت امور آموزشی 33670711  
219
4 معاون مدیر امور آموزشی ____     229

4

مدیر سیستم گلستان 33711042  
230
5 واحد برنامه رزیر امور آموزشی _____     228
6 کارشناس نقل و انتقالات _____ __   211
7 کارشناس نمرات ____ __   337
8 امور فارغ التحصیلان ____ ___   217
9 واحد پذیرش و امور مشمولین ____ ___   223
10 بایگانی آموزش ____ ___   234

11

دفتر آموزش های الی زاد 33753363      

12

دانشکده علوم انسانی 33711017-33711018  
 272

13

دانشکده مدیریت و حسابداری    
267-268-307

14

دانشکده فارابی 33711023-33711024      
15 مسئول دفتر رئیس دانشکده فارابی (علوم پایه)
      444
16 کارشناس گروه فیزیک، شیمی، زمین شناسی       445
17 کارشناس گروه ریاضی       450
18 کارشناس آزمایشگاه دانشکده فارابی
      460
19 کارشناس آزمایشگاه فارابی       488
20 کارشناس دانشکده فارابی       452
21 دانشکده علوم و فنون دریایی
3371102  
396

22

دانشکده فنی و مهندسی 33711019-33711020-33711062      
23 رئیس دانشکده فنی و مهندسی       269 
24 کارشناس گروه (فنی و مهندسی)
      265
25 کارشناس آزمایشگاه (فنی و مهندسی)        239
26 کارشناس آزمایشگاه (فنی و مهندسی)       358

33

پردیس خودگردان قشم 33711021-33711022      

34

دفتر معاون پژوهشی 33711034-33711035-33711036      

35

مرکز نشر 33753392-33753393      

36

دفتر ارتباط با جامعه 33711055  
306

37

کتابخانه مرکزی 33711037      

38

مرکز فناوری 33670720      

39

پژوهشکده هرمز 33753365      

40

مرکز رشد 33340123-33340124-33340125      

41

آزمایشگاه مجتمع 33753391      

42

دفتر معاون دانشجویی 33711043-33711044  
280

43

مدیر امور دانشجویی 33711045      

44

اداره رفاه 33711046  
224

45

اداره خوابگاهها 33711065      

46

خوابگاه امیر آباد 33559970-33557262-33557693-33557120      

47

خوابگاه خواهران 33670719      

48

مرکز مشاوره 33711048  
 285-286

49

اداره تغذیه 33670710      

50

اداره تربیت بدنی 33711053  
407

51

دفتر معاون فرهنگی 33711049  
333

52

مدیر امور فرهنگی 33711050  
333

53

دفتر نهاد رهبری 33711012-33711013      
54 بانک ملت شعبه دانشگاه 33711054      
55 بانک تجارت شعبه دانشگاه 33711033