قابل توجه همکاران گرامی

 

بمنظور تسهیل و تسریع امور درخواست حواله انبار و خدمات، همکاران محترم برای تکمیل و تایید فرم درخواست حواله انبار و خدمات از طریق اتوماسیون اداری دانشگاه اقدام فرمایند.