نحوه اجرای برنامه­ها:

توضیح: در این قسمت باید شرح مختصری از پیشنهاد اجرای هر یک از برنامه­های پیش‏بینی شده و بروندادهای مورد انتظار هسته طبق ماده 10 آئین نامه آورده شود.

عنوان برنامه:

انجام تحقیقات و طرح های علمی - پژوهشی-کاربردی

 

کلیت برنامه شامل اهداف،اهمیت و ضرورت های اجرای برنامه:

به فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاء هسته پژوهشی كه در راستاي ارتقاي علمي دانشگاه در سطح ملي و بين‌المللي و رفع نياز‌ها و مشكلات كشور باشد فعالیت پژوهشی گفته می شود. اين طرح‌ها در قالب فرم‌هاي پيشنهادي طرح پژوهشي توسط اعضاء هيأت علمي ارائه شده و مراحل تصويب و اجراي آنها تحت نظارت و در چارچوب قوانين و مقررات هسته پزوهشی دانشگاه هرمزگان انجام شود.

طرح های پژوهشی در 4 قالب مطرح میگردد:

- طرح هاي پژوهشي كاربردي مسئله محور: اين طرح‌ها با حفظ ماهيت پژوهشي به حل مشكل يا مسئله‌اي در دانشگاه هرمزگان منجر مي‌شوند

- طرح‌هاي پژوهشي برون سازماني: از پژوهش‌هاي كاربردي تقاضا محور با رويكرد حل مسئله، با هدف تقويت ارتباط مؤثر ميان صنعت و دانشگاه مي‌باشند، اين طرح‌ها بايد به وضوح بيانگر مسئله موجود در صنعت يا جامعه بوده و روند اجراي آنها در راستاي حل مسئله تعريف شده باشند. طرح‌هاي پژوهشي برون سازماني، در قالب قرارداد بين هسته علمی دانشگاه هرمزگان و صنعت يا سازمان مربوطه اجرا مي‌شوند.

- طرح‌هاي پژوهشي تجاري سازي محصول: اين طرح‌ها در راستاي گسترش و انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت با تجاري سازي محصول طرح‌هاي پژوهشي محصول محور انجام مي‌شوند. محل انجام اين طرح‌ها در دانشگاه هرمزگان مي‌باشد و محل تأمين هزينه‌هاي آن از محل اعتبارات ديگر بخش‌ها و مراكز حمايت كننده از تجاري سازي محصولات دانش بنيان همچون مراكز رشد و پارك علم و فناوري و .... انجام مي‌شود.

- طرح‌هاي پژوهشي كلان: اين نوع طرح‌هاي پژوهشي، بايد در راستاي سياست ها و اولويت‌هاي علمي و فناوري كشور يا دانشگاه هرمزگان بوده و صرفا" در مورد طرح‌هايي كه انجام آنها نيازمند هزينه ها و امكاناتي فراتر از ميزان گرنت عضو هيأت علمي است انجام مي‌شود.

اهداف:

فراهم ساختن زمينه انجام پژوهش هدفمند در چارچوب برنامه هاي تحقيقاتي اساتيد و گروه هاي آموزشي و نيز حمايت از انجام پژوهش هاي منطبق با اولويت ها و سياست هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و هدايت فعاليت هاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي به سمت نيازهاي كشور.

ايجاد بستر مناسب و سوق دادن طرح‌هاي پژوهشي به سمت توليد دانش فني، محصول و ايجاد ارتباط با صنعت.

اهمیت و ضرورت:

در حال حاضر موضوع کم آبی، مدیریت ناکارآمد آب، چالشها و مناقشات منطقه ای و تنشهای آبی با کشورهای همسایه از یک سو و حضور دانشگاه در حوضه خلج فارس بسته با چالشهای متعدد آبی که مانع از توسعه منطقه ای مناسب استان شده است از سوی دیگر، ضرورت ایجاد این دفتر را به عنوان بازوی علمی بخش های مدیریتی و اجرایی استان و منطقه با (معاونت پژوهشی دانشگاه هرمزگان) دو چندان می نماید. شیوه های ناکارآمد پیشین در مدیریت منابع آب و محیط زیست منجر به چالشهای کنونی در بخش آب کشور شده که نیازمند تغییر نگاه به امر مدیریت و جایگزینی تفکر دانش-پژوهش محور می باشد. این امر به منزله حضور گسترده تر و فعال تر دانشگاه و دانشگاهیان در این امور می باشد. تجربیات اعضای هیات علمی در زمینه ارائه خدمات علمی و پژوهشی به مدیران منطقه ای و ملی در رفع چالشهای مبتلا به آب کشور زمینه راه اندازی چنین دفتری را فراهم می آورد.

 

 

عمده­ترین روش­های مورد استفاده با ذکر جامعه، نمونه، شیوه گردآوری، ابزار اندازه­گیری:

با توجه به نوع تحقیق وپروژه روش کار متناسب با آن، تعربف می شود که شامل روش های مختلف از جمله آزمایشگاهی، میدانی، کتب، اسناد، پرسشنامه، ،مدل سازی، شبیه سازی،  و....می باشد

بروندادهای مورد انتظار هسته:

در مراحل مختلف انجام پروژه ها مطابق با پیشرفت کار 50% ، 85% و در انتها و تصویب پروژه ضمن برگزاری جلساتی نسبت به ارائه نتایج اقدام می گردد.  در ارتباط با ضوابط تهیه شده در پروژه ها اقدام به برگزاری نشست یک روزه با حضور کارشناسان مسئولان ذی ربط صورت خواهدگرفت.  ضمن اخذ مجوز از کارفرمای ذی ربط اقدام به تهیه مقالاتی برای نشریات معتبر داخلی و خارجی و همایشهای مرتبط داخلی و خارجی خواهد شد.