ایران، بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، دانشگاه هرمزگان، صندوق پستی 3995       

شماره تماس: 09177973690

پست الکترونیک: werc@hormozgan.ac.ir