((راهنمای سیستم جامع گلستان در امور نظارتی جلسات درس))

(ویژه دانشکده و دفتر نظارت و ارزیابی)

 

·        ثبت حضور و غیاب دانشجو و استاد (پردازش 23500)

 

·        مشاهده وضعیت تشکیل کلاس  (گزارش 1930)

 

·        مشاهده برنامه هفتگی استاد  (گزارش 3)

 

·        مشاهده برنامه حضور هفتگی اعضاء هیات علمی در دانشگاه (گزارش 595)

 

·        مشاهده فهرست خلاصه اطلاعات دروس ارائه شده استاد در ترم (گزارش 4)

 

·        مشاهده فهرست اطلاعات کاملتر دروس ارائه شده استاد در ترم (گزارش 346)

 

·        مشاهده دروس ارائه شده استاد در ترم به همراه آمار وضعیت نمرات دانشجویان در آنها (گزارش 6)

 

·        مشاهده دروس ارائه شده استاد به همراه آمار وضعیت نمرات دانشجویان در آنها (گزارش 7)

 

·        مشاهده فهرست پروژه، سمینار و کار آموزی های استاد (گزارش 504)

 

·        مشاهده فهرست کاملتری از پروژه، سمینار و کار آموزی های استاد (گزارش 804)

 

·        مشاهده مشروح مشخصات پروژه، سمینار و کار آموزی دانشجویی (گزارش 808)

 

·        لیست حضور و غیاب اولیه (لیست دانشجویان گروه درسی در طول ثبت نام و ترمیم) (گزارش 116)

 

·        لیست حضور و غیاب نهایی (لیست دانشجویان گروه درسی پس از ترمیم) (گزارش 126)

 

·        مشاهده غیبت دانشجو در جلسات درس (گزارش 1950)

 

·        مشاهده لیست دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز  (گزارش 1960)

 

                                                                                                          مدیریت امور آموزشی