مدارک لازم جهت دریافت تحصیلی (مجوز ثبت نام موقت) از دفاتر پلیس +10

1- عکس

2- اصل و کپی کارت ملی

3- کپی از صفحات شناسنامه

4- برگ درخواست معافیت تحصیلی (عکس دار و تایید شده از مدیریت امور آموزشی)

5-برگ شماره (3) تعیین وضعیت تحصیلی مشمول غیر دانشگاهی ( توسط مراکز پیش دانشگاهی و آموزش و پرورش منطقه تکمیل و تایید گردد.)

6- برگ انصراف ( برای دانشجویان انصرافی)

نکنه مهم: کلیه دانشجویان لازم است جهت اخذ مجوز فوق صرفاً به مراکز پلیس +10 مستقر در شهر بندرعباس مراجعه نمایند در غیر اینصورت مجوز مربوطه قابل قبول نمی باشد.

(- دانشجویانیکه محل تحصیل آنان مجتمع آموزش عالی میناب می باشد. می توانند علاوه بر دفاتر پلیس +10 بندرعباس به مراکز +10 شهرستان میناب نیز مراجعه نمایند. )