موضوع دستورالعمل: حذف اضطراری

طیف مخاطبان: معاون آموزشی دانشکده، مدیرگروه آموزشی، استاد راهنما و کارشناس امور آموزشی

به استحضار می رساند پس از انجام حذف اضطراری توسط دانشجو لازم است بترتیب استاد راهنماو مدیر گروه نسبت به تایید حذف مذکور در سامانه گلستان از مسیر مشروحه ذیل اقدام نمایند. لذا خواهشمند است در خصوص ابلاغ  اطلاع رسانی موثر به مراجع آموزشی مربوطه دستور اقدام لازم را مبذول فرمایید.

(شایان ذکر است در صورت مقتضی مدیر گروه می تواند تایید مرجع متقدم را نیز اعمال نماید)

شرایط حذف اضطراری: دانشجو می تواند فقط یکی از درسهای نظری خود را حذف کند، مشروط برآنکه اولاً غیبت دانشجو در ان درس بیش از16/3 مجموع ساعت آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود. (چنانچه دانشجو درخواست حذف بیش از یک درس را ثبت نموده است به تشخیص استاد راهنما و مدیر گروه فقط یک درس می بایست حذف گردد.)

نشانی: سامانه جامع آموزشی گلستان:  https://golestan.hormozgan.ac.ir

منوی ثبت نام / حذف اضطراری / تایید مجوزحذف اضطراری/ جستجو (لیست دانشجویان درخواست دهنده مشاهده می شود)/ در ستون " استاد راهنما" و "مدیر گروه"جهت اعمال موافقت بر روی گزینه ((بررسی نشده )) دوباره کلیک شودو در صورت اعمال مخالفت فقط یک بار کلیک کافی است.