موضوع دستور العمل: زمانبندی و مراحل صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی

طیف مخاطبان: معاون آموزشی دانشکده، مدیر گروه آموزشی، استاد راهنما و کارشناس امور آموزشی

          درخصوص زمان صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی دانشجویان در مقطع کارشناسی به استحضار می رساند، "دانشجو می تواند یک روز کاری پس از زمان ارسال گزارش فارغ التحصیلی از دانشکده به اداره کل آموزش، از ساعت 30/10 برای دریافت گواهی موقت به واحد امور فارغ التحصیلان دانشگاه مراجعه نماید. "با ملاحظات زمان گردش کار امر نامه رسانی دانشگاه، ثبت مراسلات در دبیرخانه مرکزی، وصول و ثبت مراسلات در دبیرخانه آموزش کل، اعلام درخواست و تحویل پرونده های تحصیلی دانشجویان مربوطه از واحد بایگانی و سپس بررسی نهایی  پرونده توسط کارشناس مسئول مربوطه، امکان صدور گواهی موقت تحصیلی و تحویل آن به دانشجو در همان روز ارسال و وصول گزارش فارغ التحصیلی میسر نمی باشد. مضاف براینکه صدور مدرک تحصیلی بعنوان " خروجی معتبر و دارای اهمیت و حساسیت خاص دانشگاه"، مستلزم فرصت کافی برای انجام بررسی دقیق و کامل است. در این راستا ضمن ارسال اطلاعیه پیوست جهت اطلاع موثر به دانشجویان، جهت سامانمندی بیشتر ارائه خدمات آموزشی خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که مسئولین و کارشناسان ذیربط از زمان ارسال گزارش فارغ التحصیلی هر دانشجو از دانشکده مطلع گردندو با نظر داشت زمان مزبور، در امر پاسخگویی و هدایت دانشجویان، این نکته ((مورد تاکید)) قرار گیرد که ((آنان می توانند یک روز کاری پس از زمان ارسال گزارش فارغ التحصیلی برای دریافت گواهی موقت به آموزش کل مراجعه نمایند.)) بدیهی است چنانچه گزارش فارغ التحصیلی در روز چهارشنبه ارسال گردد، دانشجویان می توانند روز شنبه هفته بعد در این خصوص به آموزش کل مراجعه کنند.

خاطرنشان می سازد صدور گواهی موقت تحصیلی منوط به کامل بودن مدارک لازمه پرونده تحصیلی دانشجو می باشد. در این ارتباط دانشجویان می توانند اختصاصاً روز چهارشنبه هر هفته جهت اطلاع از نقص پرونده و یا تحویل مدارک تکمیلی به واحد بایگانی آموزش کل مراجعه نمایند.

نکاتی که دانشجو ملزم به رعایت آن است:

1)     ارائه درخواست بررسی وضعیت تحصیلی و آماده سازی گزارش فارغ التحصیلی به گروه آموزشی و یا واحد آموزش دانشکده.

2)     مراجعه مجدد به گروه آموزشی و یا واحد آموزش دانشکده جهت اطلاع یافتن از زمان ارسال گزارش فارغ التحصیلی از دانشکده  به اداره کل آموزش و همچنین نتیجه بررسی وضعیت تحصیلی.

3)     مراجعه به واحد فارغ التحصیلان دانشگاه حداقل یک روز کاری پس از زمان ارسال گزارش فارغ التحصیلی از دانشکده به اداره کل آموزش. (از ساعت 30/10 صبح )

در صورتی که گزارش فارغ التحصیلی در روز چهارشنبه از دانشکده به اداره کل آموزش ارسال گردد، دانشجو می تواند روز شنبه هفته بعد به واحد فارغ التحصیلان مراجعه نماید.

4)     نظر به اینکه صدور گواهی موقت فراغت از تحصیل مشروط به کامل بودن مدارک لازمه پرونده تحصیلی دانشجو می باشد، ضروری است قبل از نیمسال آخر در خصوص تکمیل مدارک، خصوصاً تاییدیه تحصیلی آموزش و پرورش اقدام بعمل آورند.

5)     برای اطلاع یافتن از نواقص پرونده و همچنین ارائه مدارک تکمیلی، دانشجویان می توانند "اختصاصاً روز چهارشنبه " هر هفته به واحد بایگانی اداره کل آموزش مراجعه نمایند.