موضوع دستوالعمل: ثبت نام مقدماتی

طیف مخاطبان: معاون آموزشی دانشکده، مدیر گروه، استاد راهنما و کارشناس امور آموزشی

نظر به اینکه دربازه ثبت نام مقدماتی دانشجو از دروسی که در مرحله ثبت نام اصلی نیمسال آینده ارائه خواهد شد مطلع شده و پیش ثبت نام وی مبنای ثبت نام اصلی قرار می گیرد و همچنین گزارشات ثبت نام مقدماتی می تواند مورد استفاده گروه های آموزشی جهت برنامه ریزی ساعات درسی نیمسال آینده قرار گیرد خواهشمند است درخصوص عطف توجه لازم و رعایت دقیق نکات مهم زیر دستور اقدام بایسته را مبذول فرمایید:
- گروههای آموزشی، دروسی که در چارچوب برنامه ریزی ان گروهها ضروری است ارائه کنند- با توجه به تقویم امر مزبور - در سامانه گلستان فعال نمایند. باز بینی و کنترل دروس فعال شده مذکور می تواند اطمینان لازم را درصحت اقدام انجام شده فراهم سازد.
- دانشکده در راستای اطلاع رسانی موثر به دانشجویان با تاکید ویژه بر ضرورت و الزام حضور دانشجو- خصوصاً دانشجوی ورودی جدید  در ثبت نام مقدماتی و نیز آشناسازی کاربردی آنان با مراحل امر مزبور در سامانه گلستان، حداکثر ظرفیت و امکانات ممکن را بکار گیرد.
- اساتید راهنما موظفند برنامه مکتوب زمانی ارائه مشاوره خود را دربازه ثبت نام مقدماتی به اطلاع دانشجویان برسانند.
- اساتید راهنما موظفند ثبت نام مقدماتی انجام شده دانشجو را طبق دستور العمل هر نیمسال از مسیر مشروحه زیر بررسی و تایید نمایند.
سامانه آموزشی گلستان : http://golestan.hormozgan.ac.ir منوی ثبت نام / عملیات ثبت نام مقدماتی / تایید ثبت نام مقدماتی دانشجویان توسط استاد راهنما
و یا پردازش شماره 11340
- دانشجویانیکه دسترسی آنان به سامانه گلستان توسط اداره آموزش مسدود شده است موظفند درخواست کتبی انتخاب واحد خود را پس از تایید استاد راهنما به آموزش دانشکده تحویل دهند، آموزش دانشکده در آغاز ساعت کاری اولین روز ثبت نام اصلی، دسترسی برای انتخاب واحد این دانشجویان را در سامانه گلستان ایجاد نماید.
- چنانچه کارشناسان دانشکده، درخصوص مسائل مرتبط با سیستم گلستان درپیوند با ثبت نام مقدماتی سئوالاتی دارند لازم است حداقل 10 روز قبل از شروع تقویم امر مزبور با این اداره هماهنگی های لازم انجام پذیرد.

توضیح:

-         با کلیک بر روی "شماره دانشجو" که به "رنگ قرمز" نشان داده می شود لیست اسامی دانشجویانی که ثبت نام مقدماتی را انجام داده اند مشاهده می شود.

و یا

-         با باز نمودن کشوی روبروی کلمه "مشاهده " و کلیک بر روی گزینه ((بررسی نشده ))، لیست اسامی دانشجویانی که ثبت نام مقدماتی را انجام داده اند قابل مشاهده می باشد.

گزارش هایی که نشانگر وضعیت و آمار ثبت نام مقدماتی می باشند:

(توصیه می گردد پس از وارد شدن به صفحه هر گزارش با کلیک برروی  علامت سئوال ؟ که نشانگر راهنمای هر گزارش می باشد _ سمت راست بالای صفحه _ از هدف تعریف شده هر گزارش آگاهی یابند.)

 • 51- لیست دروس ارائه شده در ثبت نام مقدماتی
 • 75- دروس پیشنهادی به دانشجو در ثبت نام مقدماتی
 • 76- نتیجه ثبت نام مقدماتی دانشجو
 • 54- لیست وضعیت ثبت نام مقدماتی دانشجویان
 • 310- ثبت نام مقدماتی دانشجویان اساتید راهنما
 • 86- وضعیت تایید ثبت نام مقدماتی توسط اساتید راهنما
 • 56- لیست تلاقی تفصیلی دروس
 • 57- ماتریس تلاقی چند درس
 • 55- ماتریس تلاقی چند درس با خودشان
 • 127- لیست دانشجویان دروس در ثبت نام مقدماتی
 • 318- لیست دانشجویان مشترک دروس ثبت نام مقدماتی
 • 52- آمار متقاضیان دروس براساس ثبت نام مقدماتی
 • 328- آمار توزیع دانشکده ها در دروس ثبت نام مقدماتی
 • 322- آمار مراجعه کننده در ثبت نام مقدماتی
 • 458- آمار تعداد واحدهای دانشجویان در ثبت نام مقدماتی
 • 87- آمار ثبت نام مقدماتی و وضعیت تایید آن
 • 350- دانشجویان با اختلاف ثبت نام و ثبت نام مقدماتی
 • 112- گروههای درسی تکمیل نشده
 • 63- آمار ثبت نام های با استثنا نسبت به کل ثبت نام
 • 65- آمار دانشجویان با استثنا در ثبت نام

نکاتی که دانشجو ملزم به رعایت آن است:

* شرکت همه دانشجویان (از جمله دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان نیمسال آخر برای فارغ التحصیلی در نیمسال آینده ) در ثبت نام مقدماتی الزامی است.

* دانشجویانیکه اقدام به ثبت نام مقدماتی ننمایند از شرکت در اولین روز اختصاص یافته برای سال ورود خود در ثبت نام اصلی محروم می گردند و فقط می توانند در آخرین روز بازه ثبت نام اصلی، انتخاب واحد نمایند. بدیهی درخواست بررسی اشکالات انتخاب واحد این دانشجویان که ناشی از عدم ثبت نام مقدماتی باشد قابل بررسی نخواهد بود

* قبل از ثبت نام با ورود به صفحه اول گلستان و پس از کمی مکث، بر روی دریچه باز شده در قسمت راهنما، با کلیک روی عبارت "راهنمای دانشجو" و سپس با کلیک روی عبارت " راهنمای پردازش ثبت نام مقدماتی "، مراحل و نحوه ثبت نام را بدقت مطالعه کنند.

* بمنظور انجام مطلوب ثبت نام با استاد راهنمای خود در ساعات تعیین شده توسط آنها مشورت نمایند. لازم است پس از انجام ثبت نام، با مراجعه به استاد راهنما_ در مهلت مقرر بازه ثبت نام مقدماتی - ثبت نام انجام شده دانشجو  توسط استاد راهنما در سامانه گلستان تایید گردد.

دانشجویانیکه دسترسی آنها به سامانه گلستان توسط اداره آموزش مسدود می باشد موظفند تا مشخص شدن وضعیت قطعی آموزشی خود درخواست کتبی دروس انتخابی خود را پس از تایید استاد راهنما به آموزش دانشکده تحویل دهند. در غیر اینصورت ثبت نام اصلی آنان با اشکال مواجه می شود.

* در زمان انتخاب واحد اصلی، در صورت لزوم دانشجو مجاز به تغییر حداکثر 9 واحد نسبت به ثبت نام مقدماتی است. در هنگام ثبت نام اصلی دانشجو موظف است نسبت به اصلاح دروس در چارچوب قوانین آموزشی اقدام نماید.

* دانشجو در این مرحله تنها به انتخاب دروس اقدام می نماید و تعیین گروه درس در زمان انتخاب واحد اصلی انجام خواهد گرفت.

* کلیه دانشجویانیکه متقاضی میهمانی یا انتقال به دانشگاههای دیگر و یا دانشگاه هرمزگان می باشند لازم است در ثبت نام مقدماتی این دانشگاه شرکت نمایند.

* پس از نهایی شدن اخذ دروس در ثبت نام، انتخاب گزینه " اعمال تغییرات " در پایین صفحه و سپس انتخاب گزینه " تایید دانشجو" در قسمت بالای صفحه الزامی است.