زبده ای از امور پذیرش، مشمولین و نقل و انتقالات

- برنامه ریزی و انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان ورودی جدید و کنترل ظرفیت پذیرش.

- دریافت اسناد و مدارک مربوطه از سازمان سنجش آموزش کشور از جمله دستور العمل ثبت نام و فایل لیست پذیرفته شدگان.

- تهیه گزارش مغایرتهای مربوط به مدارک پذیرفته شدگان و ارسال آن به سازمان سنجش آموزش کشور.

- صدور گواهینامه ثبت نام برای دانشجویان ورودی جدید.

- پیگیری امر درخواست مدارک دانشجویان رشته های نیمه متمرکز، کاردانی و انصرافی از دانشگاه مبداء.

- امور مربوط به نظام وظیفه و مشمولین.

- درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان ورودی جدید و انتقالی.

- کنترل سنوات دانشجویان مشمول و پیگیری امور مربوط به درخواست سنوات ارفاقی با کمیسیون بررسی موارد خاص و سازمان نظام وظیفه.

- امور مربوط به دانشجویان غیر ایرانی.

- امور مربوط به خروج از کشور دانشجویان مشمول.

- اعلام اسامی دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیل به سازمان نظام وظیفه.

- امور مربوط به ترخیص از خدمت نظام وظیفه عمومی پذیرفته شدگانی که در حین انجام نظام وظیفه می باشند.

- بررسی کارنامه محرمانه دانشجویان متقاضی تغییر رشته.

- ارسال پرونده دانشجویان انتقالی به سایر دانشگاهها.

- صدور گواهی اشتغال به تحصیل به سازمان نظام وظیفه و اداره راهنمایی و رانندگی.

- پیگیری امور دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال از طریق پروتال وزارتخانه.

- ارسال ریز نمرات دانشجویان میهمان شده از سایر دانشگاها.