کارکنان اداره آموزش

با انتقال نشانگر موس روی هر کارمند شماره تماس آن را مشاهده نمایید

                            

 

فریبرز احمدی نسب

رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی و نمرات (مشاور امور آموزشی در کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه)

شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی 228

                               

 

معصومه برفروشان

رئیس اداره پذیرش و نقل و انتقالات و (معاون مدیرآموزش ومسئول دبیرخانه کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی)

شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی 229

                                

 

شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی 217

                            

 

مریم جانعلی پور

مسئول دبیرخانه

 شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی 220

 

حمیده خادمی

کارشناس مسئول اداره برنامه ریزی آموزشی و امتحانات

شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی 230

 

زهرا زارعی چم آسمانی

رئیس اداره دانش آموختگان (نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه منتخب در دانشگاه و موسسه غیرانتفائی قشم)

   شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی 217

 

بتول غیاثی

  کارشناس مسئول خدمات آموزشی

    شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی 223

 

مصطفی فرخ زاده

مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی دانشگاه (نماینده دانشگاه در سازمان نظام وظیفه عمومی )

شماره تماس مستقیم 07633711000-11---33670711, شماره تماس داخلی 219

                            

 

فائقه مریدی

  کارشناس مسئول امور فارغ التحصیلان و دانش‌آموختگان

 شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی 211

 

محمد محمد حسینی

کمک کارشناس خدمات آموزشی (مسئول بایگانی)

 شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی 232

                                

 

محبوبه نادری پور

کارشناس نمرات و مسئول صدور دانشنامه

   شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی 217