زبده ای از امور دانش آموختگان

- بررسی پرونده فارغ التحصیلی و صدور گواهی موقت. 

- اخذ موافقت کتبی از سازمان بورس کننده (یا انجام و یا لغو تعهد خدمت فارغ التحصیل به سازمان بورس کننده) برای تحویل مدرک به فارغ التحصیلان بورسیه.

- صدور گواهی نامه پایان تحصیلات به فارغ التحصیلانی که براساس بخشنامه 22/5070 فارغ التحصیل گردیده اند مشروط بر باز خرید نمودن یا اتمام تعهد خدمت آموزش رایگان و تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان.

- ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات به دانشگاههای دیگر.

- ارسال گواهی و تاییدیه فارغ التحصیلی و ریز نمرات رسمی به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج.

- پاسخ به نامه های استعلامی مبنی بر بررسی صحت و سقم مدارک فارغ التحصیلی.

- ارسال تاییدیه  تحصیلی به سازمان بورس کننده فارغ التحصیل.

- اعلام فارغ التحصیلی و و صدور گواهی برای فارغ التحصیلان متعهد به خدمت آموزش و پرورش به ادارات مربوطه.

- معرفی فارغ التحصیلان مشمول به سازمان نظام وظیفه پس از تایید فراغت از تحصیل.

- صدور دانشنامه و ریز نمرات و تاییدیه های مربوطه پس از انجام تعهدات آموزش رایگان.

- بررسی گواهی های سابقه کار برطبق قانون آموزش رایگان و انجام امور فارغ التحصیلان بهره مند از مزایای آموزش رایگان.

- تنظیم جدول سیاهه دانش آموختگان.

- تایید نهایی مدارک دانش آموختگان برای انجام ترجمه و تایید مدارک ترجمه شده.