گروهای آموزشی و رشته های تحصیلی مقطع دکتری تخصصی

دانشکده فنی و مهندسی
گروه های آموزشی عنوان رشته تحصیلی سال پذیرش دانشجو
جدید قدیم

عمران

مهندسی عمران- سازه های دریایی

__

1391

مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

__

1391

مهندسی عمران سازه

__

1391

مکانیک

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
__

1391

دانشکده علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی
___ 1391

مشاوره

مشاوره

__

1391

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی
__

1391

دانشکده علوم پایه

ریاضی

ریاضی محض - محض

__

1391

ریاضی محض - جبر

__

1391

ریاضی محض - آنالیز

__

1391

ریاضی محض - هندسه

__

1391

زمین شناسی

زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی

__

1391

زمین شناسی - پترولوژی

__

1391

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
کشاورزی علوم و مهندسی آبخیزداری __ 1390
علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش آب __ 1394
بیابان زدایی __ 1391
فیزیولوژی و اصلاح میوه __ 1392
فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی __ 1392
بیوتکنولوژی و ژنتیک مولوکولی __ 1393
دانشکده علوم و فنون دریایی
شیلات تکثیر و پرورش آبزیان __ 1390
شیلات گرایش تولید و بهره برداری __ 1390
فیزیک
فیزیک دریا   __  1390 
زیست شناسی دریا   زیست شناسی دریا - جانوران دریایی   __  1391 
هواشناسی   هواشناسی   __  1391 

رشته های تحصیلی مقطع دکتری تخصصی  پردیس دانشگاهی (قشم)

کشاورزی مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان __ __
علوم و مهندسی آبخیزداری __ __
بیابان زدایی __ __
زبان و ادبیات فارسی   زبان و ادبیات فارسی   __  __ 
شیلات شیلات - تولید و بهره برداری __ __
مکانیک مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی __ __

رشته تحصیلی مقطع دکتری تخصصی پردیس دانشگاهی (بندرعباس)

عمران مهندسی عمران - سازه __ __
هواشناسی هواشناسی __ __
فیزیک فیزیک دریا __ __