گروهای آموزشی و رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

دانشکده فنی و مهندسی
گروه های آموزشی عنوان رشته تحصیلی سال پذیرش دانشجو
جدید قدیم

عمران

مهندسی عمران- سازه های دریایی

__

1380

مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه های دریایی تغییر عنوان از 93

__

1393

مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

__

1386

مهندسی عمران - ژئوتکنیک (تغییر عنوان از سال 93)

___

1393

مهندسی عمران - سازه

__

1387

مکانیک

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
__

1387

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

__

1390

کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

__

1391

هوش مصنوعی و رباتیکز

__

1394

دانشکده علوم انسانی

مدیریت

مدیریت صنعتی

__

1391

مدیریت صنعتی گرایش تولید

__

1393

مدیریت دولتی

__

1391

مدیریت دولتی گرایش تولیدسیستمهای اطلاعاتی

__

1393

مدیریت بازرگانی

__

1392

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

__

1393

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول

__

1394

مدیریت اجرایی

__

1390

روانشناسی

روانشناسی عمومی

__

1394

پژوهش علوم اجتماعی

پژوهش علوم اجتماعی

__

1391

جغرافیا

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

__

1391

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات آب و خاک

__

1394

تحقیقات آموزشی

تحقیقات آموزشی
___

1387

طبیعت گردی

طبیعت گردی (اکوریسم)

__

1390

برنامه ریزی آمایش سرزمین

برنامه ریزی

__

1392

دانشکده علوم پایه

فیزیک

ژئوفیزیک گرایش ژئومغناطیس ___ 1391

ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی

__

1392

فیزیک - اتمی و مولوکولی

__

1392

ریاضی

ریاضی محض - زمینه پژوهش و سیستمهای دینامیکی

__

1386

ریاضی محض - هندسه

__

1386

ریاضی محض - آنالیز

__

1386

ریاضی محض - جبر

__

1386

ریاضی محض - محض

__

1386

زمین شناسی

زمین شناسی - پترولوژی
__

1390

زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

__

1389

شیمی

شیمی آلی

__

1392

شیمی گرایش شیمی تجزیه

__

1394

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

__

1387

مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی

__

1390

برنامه ریزی آمایش سرزمین

__

1391

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی

__

1391

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - بیوتکنولوژی و ژنتیک مولوکولی محصولات باغبانی

__

1392

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - میوه کاری

__

1392

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

__

1392

دانشکده علوم و فنون دریایی

زیست شناسی دریا

زیست شناسی دریا - جانوران دریا

__

1385

زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا

__

1390

مهندسی منابع طبیعی

مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان

__

1387

مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیلاتی

__

1389

علوم دریایی و اقیانوسی

علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا

__

1379

اقیانوس شناسی فیزیکی

اقیانوس شناسی فیزیکی - فیزیک دریا

__

1394

هواشناسی

هواشناسی

__

1387

محیط زیست دریا

محیط زیست دریا

__

1393

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی (قشم)

ریاضی

ریاضی محض

__

__

عمران

مهندسی عمران - سازه های دریایی

__

__

مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

__

__

مهندسی عمران - سازه

__

__

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

___

__

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

__

__

مدیریت

مدیریت دولتی

__

__

مدیریت اجرایی

__

__

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

__

__

مشاوره

مشاوره گرایش مشاوره خانواده

__

__

تحقیقات آموزشی

تحقیقات آموزشی

__

__

طبیعت گردی

طبیعت گردی (اکوتوریسم)

__

__

جغرافیایی

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

__

__

مهندسی منابع طبیعی

مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری

__

__

مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی

__

__

مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیلاتی

__

__

مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان

__

__

برنامه ریزی آمایش سرزمین

__

__

علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا)

__

__

مهندسی منابع طبیعی - مرتع داری

__

__

رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی (بندرعباس)

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

__

__

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

__

__