الزام تحویل cd پایان نامه

الزام تحویل cd پایان نامه همراه آن برای تسویه و تطبیق واحد

١٠:٣٤ - 1394/09/14 - تعداد نظرات : ٠

گزارش پیشرفت پایان نامه

اطلاعیه گزارش پیشرفت پایان نامه

١٠:٢٠ - 1394/09/14 - تعداد نظرات : ٠

آزمون جامع شفاهی دکتری تخصصی زیست دریا

آزمون جامع شفاهی دانشجویان دکتری تخصصی زیست دریا

٠٩:٥٩ - 1394/08/27 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه در خصوص آزمون جامع کتبی دانشجویان دکتری تخصصی زیست دریا

اطلاعیه در خصوص آزمون جامع کتبی دانشجویان دکتری تخصصی زیست دریا

١٢:٥٢ - 1394/07/04 - تعداد نظرات : ٠