مدیریت سبز دانشگاه
 
EnAr

مدیریت سبز به عنوان یک استراتژی جدید مدیریت تلقی می شود که هدف آن دستیابی به یک تجارت کاملاً پایدار است که نتایج آن در حوزه های مالی، اجتماعی و زیست محیطی قابل مشاهده خواهد بود. این مفهوم نقش مهمی در توسعه شکل های پایدارتر کسب و کار ایفا می کند که منجر به کاهش تاثیر منفی آنها بر محیط زیست در حین انجام فعالیت ها می شود. مفهوم مدیریت سبز موضوع جدیدی نیست، بلکه اصطلاح دیگری برای مفهوم توسعه پایدار است که بر سه رکن محیط زیست، جامعه و اقتصاد استوار است. مدیریت سبز در مورد چالشهایی از قبیل فضای سبز، آلودگی آب و هوا، آلودگیهای خاک، مدیریت پساب و پسماند، حمل و نقل، مصرف انرژی، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بهبود عملکرد کارکنان، افزایش بهره وری نیروها و اقتصاد پایدار به دنبال بهترین سیاست گذاریها و عملکردهاست. نتیجه این اقدامات بهبود فضای کار، محیط زیست پاک، رضایتمندی کارکنان و افزایش سود اقتصادی است.

3   2
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 2265