مدیریت سبز دانشگاه
 
EnAr

شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه هرمزگان

دکتر محمد صادقی

سرپرست دانشگاه هرمزگان

رییس شورای راهبری مدیریت سبز

دکتر محمد محبی

معاون طرح و توسعه

نائب رییس شورای راهبری

دکتر علیرضا نصیری

مدیر امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

دبیر شورای راهبری

دکتر منا اکبری

عضو هیات علمی

نماینده ریاست دانشگاه در شورای راهبری

دکتر یوسف احمدی

سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی

عضو شورای راهبری

آقای مهدی پورعبدالله

سرپرست مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

عضو شورای راهبری

دکتر سهراب استاد هادی دهکردی

سرپرست امور برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

عضو شورای راهبری

دکتر ملیحه سیاوشی

نماینده معاونت فرهنگی و اجتماعی

عضو شورای راهبری

دکتر میرزاعلیان دستجردی

عضو هیات علمی

عضو شورای راهبری

آقای محمد پیشدار

مدیرامور عمومی

عضو شورای راهبری

خانم حبیبه نسب

کارشناس بهداشت

عضو شورای راهبری

1   1
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 2194