دانشکده مهندسی شیمی و نفت
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 یگانه داود بیگی عضو هیات علمی دکتری Y.davoodbeygi@hormozgan.ac.ir مدیر گروه مهندسی شیمی و مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
2 مهدی حاجی عبدالرسولی عضو هیات علمی دکتری abdorrasouli@gmail.com
3 منا اکبری عضو هیات علمی دکتری