دانشکده مهندسی شیمی و نفت
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مهدی حاجی عبدالرسولی عضو هیات علمی دکتری abdorrasouli@gmail.com
2 یگانه داود بیگی عضو هیات علمی دکتری 076-33711000-11 داخلی 373 Y.davoodbeygi@hormozgan.ac.ir
3 منا اکبری عضو هیات علمی دکتری 076-33711000-11