دانشکده مهندسی شیمی و نفت
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 محبوبه نادری پور کارشناس مسئول لیسانس 076-33711065