دانشکده مهندسی شیمی و نفت
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 یگانه داود بیگی مدیر گروه دکتری 07633711000-11 داخلی 373