دانشکده مهندسی شیمی و نفت
 
EnAr

رئیس دانشکده نفت

جمشید خورشیدی مال احمدی
مرتبه: دانشیار
رشته: مهندسی شیمی
ایمیل: khorshidi@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف