دانشگاه هرمزگان
EnAr

انتصاب ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻗﺎدرﯼ به عنوان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ

دکتر صادقی در این حکم انتصاب خطاب به دکتر قادری آورده است ؛ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ 1401/03/01ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ.

*انتصاب ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻗﺎدرﯼ به عنوان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ*

دکتر صادقی در این حکم انتصاب خطاب به دکتر قادری آورده است ؛ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ 1401/03/01ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ.
سرپرست دانشگاه هرمزگان، همچنین در نامه ای جداگانه از خدمات و تلاش های دکتر سوری نژاد قدردانی کرد.

*روابط عمومی دانشگاه هرمزگان*

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 185
captcha