دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

کارگاه آشنایی با نرم افزار SPSSوکاربرد آن در تجزیه های آماری

کارگاه آشنایی با نرم افزار SPSSوکاربرد آن در تجزیه های آماری

کارگاه آشنایی با نرم افزار SPSSوکاربرد آن در تجزیه های آماری

کارگاه آشنایی با نرم افزار SPSSوکاربرد آن در تجزیه های آماری

 

1
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 604
captcha