کتابخانه مرکزی
 
EnAr

فهرست نویسی به مجموعه ای از اطلاعات یک کتاب گفته می شود که با بهره گیری از قواعد و قوانین استاندارد، در کارت برگه نوشته می شود. فهرست نویسی منابع بر پایه ی قواعد بین المللی انگلوامریکن (Anglo- American) و نقطه گذاری بر پایه استاندارد بین المللی کتابنامه نویسی (ISBD) می باشد. فهرست نویسی عبارتست از برقراری نظم در مجموعه کتابخانه به گونه ای که دسترسی به منابع از طریق بازیابی های متعدد مانند پدیدآورنده، عنوان، موضوع و ناشر در اسرع وقت میسر می شود. 

وظایف و فعالیت های بخش فهرست نویسی:

۱- فهرست نویسی کتابهای فارسی و انگلیسی مطابق ویرایش دوم قواعد فهرست نویسی انگلو – امریکن و بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا.

۲- رده بندی کتابها به منظور تعیین جای صحیح کتاب در قفسه بر اساس نظام رده بندی خاص.

۳- آماده سازی فنی شامل تهیه بارکد و عطف.

۴- آماده سازی نهایی جهت ارسال کتابها به بخشهای امانت و مرجع.

۵- مسئولیت فنی وجین و همکاری با بخش امانت جهت شناسایی و تهیه منابع جدید.

۶- شرکت در کارهای تیمی تعیین شده از طرف مدیریت کتابخانه.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با سرکار خانم مهدی زاده هماهنگی نمایید.

 

 

2   2
بازدید امروز: 10    بازدید کل: 4339