کتابخانه مرکزی
 
EnAr

سبک‌های متداول استناد

1- سبک استناد Vancouver: (برای دانشجویان تربیت‌بدنی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی)

در اينجا قسمت تنها به موارد اندکی از این شيوه‌نامه اشاره شده و براي جزئيات بيشتر دانشجویان محترم مي‌توانند به سايت مورد نظر مراجعه نمايند.

روش ارجاع‌دهی در داخل متن:

به هر منبع مورد استفاده، عددي اختصاص می‌یابد، اين اعداد بعد از نقطه و كاما در آخر هر جمله و داخل پرانتز قرار مي‌گيرند. هر باركه در متن دوباره مي‌خواهيد به آن منبع استناد كنيد، بايد همان عدد را درج نماييد.

وقتي در بخشي از متن به چند منبع (كه شماره‌هاي آن‌ها، متوالي و پشت سر هم است) استناد كنيد، از خط فاصله (-) براي توالي اولين عدد و آخرين عدد استفاده كنيد. مثل: (8-3)

وقتي در بخشي از متن، به چند منبع (كه شماره‌های آن‌ها پشت سرهم نيست) می‌خواهيد استناد كنيد، بين هر شماره با شماره بعدی، يك علامت ويرگول و بدون فاصله قرار دهيد. مثل: (8،7،6،2) 

روش ارجاع‌دهی در فهرست منابع:

ترتيب نوشتن منابع در فهرست، به ترتيب استفاده  آنها در متن و با استفاده از اعداد در داخل پرانتز مشخص مي‌شود به عبارتي ديگر به هر منبع مورد استفاده يك عدد اختصاص مي‌يابد.

استناد به مقاله:

الگوی کلی مقالات انگلیسی: نام خانوادگي نويسنده حرف اول نام كوچك. عنوان مقاله. نام مجله سال انتشار ماه; جلد يا دوره انتشار(شماره): شماره صفحات

نكات مهم:

1- اگر نويسندگان مقاله، شش نفر يا كمتر از شش نفر بودند، بايد نام همه آنان درج شود. در هنگام تايپ اسامي، بين هر اسم، يك ويرگول و سپس يك فاصله قرار دهيد. پس از تايپ آخرين اسم، به جاي ويرگول، نقطه بگذاريد.

۲- اگر اسامي افراد بيش از شش نفر باشد، ابتدا نام شش نفر اول را تايپ كرده و پس از درج يك ويرگول و يك فاصله، عبارت ‘et al” را تايپ كنيد سپس يك نقطه و يك فاصله درج نماييد.

3- اولين حرف نام نويسنده (ها)، عنوان و همچنين كلمات و نام‌های خاص را با حروف بزرگ تايپ كنيد.

4- نوشتن جلد و شماره مجله ضروری است.

5- عنوان مجله را مطابق سبك مدلاين Medline به صورت مخفف بنويسيد

الگوی کلی مقالات فارسی:

 نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك. عنوان مقاله. نام مجله، جلد يا دوره انتشار، شماره (سال انتشار): شماره صفحات.

الگوی کلی استناد به پايان‌نامه:

 نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک. "عنوان پایان نامه." مقطع تحصیلی، دانشکده، سال دفاع.

الگوی کلی استناد به کتاب انگلیسی: 

نام خانوادگي نويسنده حرف يا حروف اول نام كوچك. نام كتاب. شماره ويرايش. محل نشر: ناشر؛ سال انتشار.

الگوی کلی استناد به کتاب فارسی:

 نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك. نام كتاب. شماره ويرايش. محل نشر: ناشر; سال انتشار.

۲- سبک استناد IEEE:  (برای دانشجویان دانشکده مهندسی )

منابع را به ترتیب استناد و براساس شماره فهرست می‌کند. ارجاع درون‌متنی: [1] یا [8, 10] 

در اينجا قسمت تنها به موارد اندکی از این شيوه‌نامه اشاره شده و براي جزئيات بيشتر دانشجویان محترم مي‌توانند به سايت مورد نظر مراجعه نمايند.

 روش ارجاع‌دهی در داخل متن:

در این روش منابع مورد استفاده را در متن، با اختصاص دادن یک عدد (شماره) مشخص می‌کنند. این عدد را داخل کروشه [ ] و در انتهای متن مورد استناد استفاده می‌کنند.

دقت داشته باشید تمامی ارجاعات به یک منبع، در کل متن فقط با یک شماره یکسان ارجاع داده می‌شود.

روش ارجاع‌دهی در فهرست منابع:

در قسمت منابع ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی معرفی می‌شوند.

استناد به مقاله: نام حرف اول نام. نام خانوادگی نویسنده. " عنوان مقاله ". عنوان مجله، شماره.، صفحات، تاریخ.

استناد به پایان‌نامه:حرف اول نام. نام خانوادگی پژوهشگر. "عنوان پایان‌نامه". مقطع تحصیلی، دانشگاه، شهر، سال.

استناد به کتاب: حرف اول نام. نام خانوادگی نویسنده. عنوان. محل نشر: ناشر، سال، صفحات.

۳- سبک استناد Harvard: (برای دانشجویان علوم پایه)

 منابع را براساس نام فامیل نویسنده الفبایی می‌کند. ارجاع درون‌متنی: (Smith & Bruce 1997).

 در اينجا قسمت تنها به موارد اندکی از این شيوه‌نامه اشاره شده و براي جزئيات بيشتر دانشجویان محترم مي‌توانند به سايت مورد نظر مراجعه نمايند.

استناد به مقاله فارسی: عماد خراسانی، نسريندخت. 1368 "نقش کتابخانه در خدمت به توسعه کشاورزی ايران". زيتون. 88. فروردين 1368: 18-19، 49.

استناد به مقاله انگلیسی: Nicolle, L., 1990. Data protection: laying down the law. Management Computing, vol. 13, no. 12, pp. 48-49, 52.

استناد به پايان ­نامه: نام خانوادگي نويسنده، نام حرف اول كوچك نويسنده. سال انتشار. عنوان تز (با حروف ايتاليك)، مقطع پايان نامه، دانشگاه مربوطه.

استناد به كتاب: نام خانوادگي نویسنده، حروف اول نام نویسنده.، سال انتشار. عنوان كتاب (با حروف ايتاليك). شماره جلد، نوبت چاپ. محل نشر: اسم ناشر.

۴-  سبک استناد ACM: (برای دانشجویان علوم ریاضی) 

منابع را براساس نام فامیل نویسنده الفبایی می‌کند. ارجاع درون‌متنی: [Phillips 2001].

در اينجا قسمت تنها به موارد اندکی از این شيوه‌نامه اشاره شده و براي جزئيات بيشتر دانشجویان محترم مي‌توانند به سايت مورد نظر مراجعه نمايند.

استناد به مقاله کنفرانس یا همایش: نام خانوادگی، نام. عنوان. عنوان کنفرانس یا همایش به صورت ایتالیک، (مکان کنفرانس، سال)، ناشر، صفحات.

 استناد به پایان‌نامه:الگوی کلی: نام خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان پایان‌نامه ایتالیک. مقطع تحصیلی. پایان نامه. دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور.

۵- سبک استناد APA: (برای دانشجویان دانشکده‌های علوم‌تربیتی، اقتصاد، ادبیات، علوم انسانی و الهیات)

منابع را براساس نام فامیل نویسنده الفبایی می‌کند. ارجاع درون‌متنی: (Raskin, 2002)

در اينجا قسمت تنها به موارد اندکی از این شيوه‌نامه اشاره شده و براي جزئيات بيشتر دانشجویان محترم مي‌توانند به سايت مورد نظر مراجعه نمايند.

روش ارجاع‌دهی در داخل متن (ارجاع درون‌متنی): پس از نقل مطلب در متن نوشته، مشخصات کوتاهی از مآخذ در داخل کمانک می‌آید.

الگوی کلی: (نام خانوادگي پديدآور، سال، شماره صفحه).

روش ارجاع‌دهی در فهرست منابع: عنوان هر منبع به صورت ایتالیک تایپ می‌گردد.

روش استناد به مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره (شماره)، صفحه آغاز مقاله- صفحه پایان مقاله 

روش استناد به پایان‌نامه: نام خانوادگی پژوهشگر، نام. (سال). عنوان پایان‌نامه. مقطع تحصیلی. دانشگاه، دانشکده، گروه تحصیلی.

روش استناد به کتاب: نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان. محل نشر: ناشر.  

موتورهای استناددهی خودکار:

با توجه به اهمیت استناددهی و رعایت سبک‌های صحیح استناد، برای منابع لاتین می‌توانید از موتورهای استناد نیز استفاده کنید که با انتخاب نوع استناد و دریافت اطلاعات خاص درباره منبع از شما، به طور خودکار ساختار استناددهی همان منبع را در اختیار شما قرار می‌دهند. برخی از موتورهای استناددهی عبارتند از :

https://www.easybib.com

https://www.bibme.org

https://www.citationmachine.net

https://refgen.ricest.ac.ir  سامانه تولید خودکار منابع برون‌ متنی(مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری)

 

 

3   2
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 5144