کتابخانه مرکزی
 
EnAr

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و اطلاع رسانی

لیلا جعفری
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی کشاورزی
ایمیل: jafari.leila@hormozgan.ac.ir
تماس: ۰۷۶۳۳۷۱۱۰۳۷
تخصص و سوابق تحصیلی

تخصص: بوم شناسی کشاورزی
کارشناسی: دانشگاه شیراز (137۹)
کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز (13۸۱)
دکتری تخصصی: دانشگاه فردوسی مشهد (13۹۶)
مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی:
https://hormozgan.ac.ir/home/index/7/19/58

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی کشاورزی
نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

شرح وظایف