آموزش های مجازی و آزاد
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مهندس سمیه نجفی کارشناس مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
2 مهندس نجمه رضایی کارشناس مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان کارشناسی ارشد کشاورزی