آموزش های مجازی و آزاد
 
EnAr

رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی

محمد کاظمی
مرتبه: استادیار
رشته: منابع طبیعی
ایمیل: mohamad.kazemi86@gmail.com
تماس: 09171063304
سوابق اجراییشرح وظایف